Najważniejsze przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego

Aktów prawnych poświęconych ochronie przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwu pożarowemu jest bardzo dużo. Niektóre w całości poświęcone są omawianej tematyce, inne tylko w części. Najważniejszymi przepisami z tego zakresu są:

 

 

  1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
  5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Oczywiście to tylko najważniejsze przepisy z tego zakresu. Dodać można jeszcze np. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r., w którym jest zapis o wymogu posiadania przez publiczne i niepubliczne szkoły i inne podległe ministrowi edukacji jednostki planów ewakuacji. Bardzo dużo wymogów i wytycznych m.in dotyczących przeglądów i konserwacji gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, oznakowania znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpożarowej, zawarte jest w Polskich Normach będących odpowiednikami Norm Europejskich. Dobrym źródłem przepisów jest internetowa baza przepisów znajdująca się na stronie sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl.  Korzystając z tych dokumentów mamy pewność, że są one aktualne.

Kategoria: ochrona przeciwpożarowa, wymagania przeciwpożarowe
Tagi:,

Zostaw odpowiedź